Koncert “Marco Eneidi’s Cosmic Brujo Double Mutafuka Trio”

Koncert Odwołany!!

Nd. 14.07.2013, g. 20:30

Wystąpi pierwszy raz na naszej scenie, jest jednym z najbardziej znaczących saksofonistów free-jazzu, płynie z niego szczera energia – – bardzo nam milo zaprosić naszych gości na to niezwykle spotkanie z Marco Eneidi i jego gośćmi:

Trio No.1:

Marco Eneidi – Saksofon
 Itzam Cano – Kontrabas
Gabriel Lauber – Perkusja

Trio No.2:

Marek Pospieszalski – Saksofon
Ksawery Wojcinski – Kontrabas
Michał Trela – Perkusja

Marco Eneidi’s Cosmic Brujo Double Mutafuka Trio czerpie motywy i inspirację z nowojorskiej energii Avant-Gardy / Free Jazz oraz politycznej ekspresji dekady lat ‘60. Przedstawia kompozycje w stylu prezentowania, a także zapisie nutowym Cecila Taylora, używając pomysłów z Unit Structures. Jednakże wszystko to w systemie i pomyśle pasującym do nowych dźwięków trzeciego tysiąclecia.The Double Trio powstało na bazie pochodzącego z Meksyku Cosmic Brujo Mutafuka trio, w którego skład wchodzi kontrabasista Itzam Cano, perkusista pochodzący ze Szwajcarii Gabriel Lauber, oraz saksofonista altowy Marco. Połączyli oni siły wraz z “Polish Trio Y”, czyli saksofonistą Markiem Pospieszalskim, kontrabasistą Ksawerym Wójcińskim oraz perkusistą Michałem Trela.

Muzyka ta na pewno nie jest dla ludzi trwożliwych. To awangardowa, tworząca dysonans, pełna szczerych uczuć i wysokiej energii sztuka pełna piękna. Od ciszy do pełnego zagęszczenia dźwiękami, melodyczna, harmoniczna, rytmiczna wirtuozeria. Słuchacze, którzy znają i cenią Albert Ayler znajdą tu tę samą pasję.

Siła kompozycji polega na głębokim przekonaniu Eneidiego, że źródła z których czerpał są dalekie od wyczerpania i wciąż stanowią lingua franca dla improwizacji.

Marco Eneidi 

to saksofonista altowy, klarnecista. Mimo, że Eneidi rozpoczął naukę gry w wieku 9 lat, a jego pierwszym instrumentem był klarnet, w okresie późniejszym grywał również na gitarze i basie, pozostaje w zasadzie muzycznym samoukiem. Jego droga do obecnego stylu prowadziła przez zespoły grające bluesa, muzykę taneczną, dixielandową, swingową i standardy jazzowe w tradycyjnym stylu.

Jako dwudziestokilkulatek zainteresował się brzmieniem, grą i muzyką najpierw Ornette’a Colemana, potem Johna Coltrane’a i te zainteresowania wywarły przemożny wpływ na wybór późniejszej drogi artystycznej, z której jest obecnie znany.

W roku 1981 przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie wkrótce spotkał Jemeela Moondoca i jego współpracowników – Williama Parkera, Dennisa Charlesa (z tymi dwoma w późniejszym okresie często występował jako Marco Eneidi Trio) i Roya Campbella. Wkrótce też zaczął grać z wieloma muzykami ówczesnej awangardy. Oprócz wspomnianych, także z Donem Cherrym, Jimem Pepperem, Billem Dixonem, Cecilem Taylorem, Deweyem Redmanem i Wilburem Morrisem.

W roku 1987 założył własną wytwórnię Botticelli Records, która wydała również jego pierwszą płytę – Vermont Spring, a w późniejszym czasie także nagrania z udziałem wielu ważnych muzyków awangardy jazzowej, jak William Parker, Wadada Leo Smith, Glenn Spearmann, Jackson Krall. W roku 1995 powrócił do Kalifornii, gdzie wraz z Glennem Spearmanem powołali do życia the Creative Music Orchestra, pierwszy z orkiestrowych zespołów Eneidiego. Upodobanie do dużych składów to również American Jungle Orchestra – bigband o zmiennym składzie, dla którego powstały utwory dla kilkunastu i kilkudziesięciu nawet muzyków, a także udział w orkiestrze Williama Parkera – The Little Huey Creative Music Orchestra.

W swojej dotychczasowej karierze współpracował także (oprócz wymienionych wyżej) z muzykami tej rangi co Butch Morris, Peter Brötzmann, Bertram Turetzky, Fred Frith, Lisle (L.S.) Ellis, Raphe Malik. W latach 90. pozostawał też członkiem łączącego wiele wpływów zespołu Full Metal Revolutionary Jazz Ensemble, łączącego rockowo brzmiące gitary, z freejazzowymi partiami instrumentów dętych, afrykańskie rytmy i rap.

Ogólnie można powiedzieć, że muzyka prezentowana przez Eneidiego należy do świata free jazzu i swobodnej improwizacji, ale także w przypadku dużych składów, czerpie z doświadczeń tzw. improwizacji strukturalnej. W brzmieniu saksofonów pozostaje pod wpływem pierwszych swoich mistrzów, a zatem Colemana i Coltrane’a. Doszukać się można również powiązań z muzyką i sposobem gry Erika Dolphy’ego, jednakże Eneiidi gra zwykle zdecydowanie szybciej i posługuje się ostrzejszym brzmieniem.

Wstęp: 20 pln


*****ENGLISH VERSION*****

Marco Eneidi’s Cosmic Brujo Mutafuka Double Trio draws inspiration from the themes and energy of New York Avant-Gardy / Free Jazz and the political expression of the decade of the ’60s. Shows the compositions in the style of presentation, and the score Cecil Taylor, using ideas from Unit Structures. However, everything is in the system and the idea of matching the new sounds of the third millennium.

The Double Trio was founded on the basis originating in Mexico Cosmic Brujo Mutafuka trio, which includes bassist Itzam Cano, the drummer from Switzerland Gabriel Lauber, and alto saxophonist Marco. They joined forces with the “Polish Trio Y”, the saxophonist Mark Pospieszalski, bassist and drummer Xavier Wójcińskim Michał Trela.

This music is definitely not for the shy of people. This avant-garde, creating dissonance, full of sincere feelings and high-energy piece of beauty. From silence to full density sounds, melodic, harmonic, rhythmic virtuosity. Students who know and appreciate Albert Ayler will find the same passion.

The strength of the composition is the firm conviction Eneidiego that the sources from which he drew are far from exhausted, and still the lingua franca for improvisation.

Marco Eneidi

the alto saxophonist, clarinetist. Although Eneidi began playing at the age of nine years, and his first instrument was the clarinet, subsequently also played guitar and bass, is basically self-taught musician. His path to the current style led by bands playing blues, music, dance, dixieland, swing and jazz standards in a traditional style.

As the twenties he became interested in sound, music, game and first Ornette Coleman, John Coltrane and then these interests have had a profound impact on the choice of a later artistic career, which is now known.

In 1981, he moved to New York, where he soon met Jemeel Moondoc and his associates – William Parker, Dennis Charles (with the two often later appeared as Marco Eneidi Trio) and Roy Campbell. He soon began playing with many musicians of contemporary avant-garde. In addition to these, also from Don Cherry, Jim Pepper, Bill Dixon, Cecil Taylor, Dewey Redman and Wilbur Morris.

In 1987 he founded his own label Botticelli Records, which also issued his first album – Vermont Spring, and later also recorded with the participation of many important avant-garde jazz musicians like William Parker, Wadada Leo Smith, Glenn Spearmann, Jackson Krall. In 1995, he returned to California, where she and Glenn Spearman brought to life the Creative Music Orchestra, the first orchestra Eneidiego teams. The predilection for large warehouses are also American Jungle Orchestra – Bigband with variable composition, for which the resulting works for several and even dozens of musicians, as well as participation in the orchestra William Parker – The Little Huey Creative Music Orchestra.

In his career so far worked well (except those mentioned above) with musicians such scale as Butch Morris, Peter Brötzmann, Bertram Turetzky, Fred Frith, Lisle (LS) Ellis, Raph Malik. In the 90s remained a member of combining many influences Team Full Metal Revolutionary Jazz Ensemble, combining rock-sounding guitar with lots freejazzowymi wind instruments, African rhythms and rap.

In general it can be said that the music presented by Eneidiego belongs to the world of free jazz and free improvisation, but also for large warehouses, builds on the experience of so-called. structured improvisation. In the version of saxophones is influenced by the first of their masters, so Coleman and Coltrane. Also, that the relationship with music and the way to play Erika Dolphy, but Eneiidi game usually much faster and uses sharper sound.