Koncert “Msza Święta w Altonie”

[Bartnik / Kalinowski / Dokalski / Kwapisiński] 
+ Wizualizacje: Malarze Kolektyw Wizualizatorów
Wt. 21.01.2014, g. 20:30

Koncert “Mszy Świętej w Altonie” w “Pardon, To Tu” będzie nie tylko doskonalą okazją przeżyć muzyczny trans, lecz inauguruje tez działalność nowego DIY labelu Circon Int.. Poza tym będziemy mieli tez możliwość pierwszy raz w PTT zobaczyć na żywo wizualizacje kolektywu związanego z Galeria Praca: “Malarze kolektyw wizualizatorów
∆ Msza Święta w Altonie + Wizualizacje “Malarze kolektyw Wizualizatorów” 
∆ Wt. 21.01.2014, g. 20:30
∆ Bilety: 20 PLN / 15 PLN (ulgowe)
Paweł Bartnik – komputer
Filip Kalinowski – gramofon
Olgierd Dokalski – trabka
Wojciech Kwapisiński – gitara

“Msza święta w Altonie” to wyprawa w nieznane. To improwizacja i ciągły, dźwiękowy dialog. To trans i medytacja. To rytuał. To także zapis koncertu, który miał miejsce podczas odbywającego się w lubelskich Warsztatach Kultury, polsko-ukraińskiego festiwalu Jazz Bez (07.12.12). 
Malarze kolektyw wizualizatorów
Grupa wizualizatorów Malarze tworzona jest przez Mikołaja Chylaka, Tomka Melissę, Jędrka Owsińskiego, Marka Zająca i Jana Liberę. Kolektyw ten zrodził się z potrzeby współpracy i wprawienia w ruch kolorów oraz znaków, które w codziennej praktyce malarskiej powstają zazwyczaj w samotności i pozostają statyczne. Grupa działa najczęściej w kooperacji z muzykami tworzącymi muzykę eksperymentalną i improwizowaną.
***************************ENGLISH VERSION*****************************
The holy mass in Altona is a journey into the unknown. It’s an improvisation and a constant dialogue with sound; a trance and a meditation. The ritual. It is also a recording of the concert that took place at the Polish-Ukrainian Festival Jazz Bez (07.12.12) held in the Warsztaty Kultury venue in the city of Lublin. The concert during which the musicians from the kIRk band and the Altona duo – Paweł Bartnik (PC), Filip Kalinowski (turntable), Olgierd Dokalski (trumpet), and Wojciech Kwapisiński (guitar) – met for the first time onstage.
**************************************************************************
soundcloud.com/circon
manifesto
Muzyka powinna prowadzić nas do prostego trwania w rzeczywistości. Zadaniem Altony jest zamienienie muzyki w rzeczywistość. Nie jedynie tworzenie czy słuchanie muzyki, ale zrozumienie owego trwania w rzeczywistości, bez użycia żadnych słów, żadnych użytecznych teorii czy prostych wyjaśnień.
Jeśli zaczynasz dostrzegać i rozumieć pewne zjawiska w sposób nowy, jeśli świadomie doświadczasz tego, co uchodzi za irracjonalne, powstaje potrzeba stworzenia nowej semantyki. To nowe zrozumienie rozpoczyna się bez słów, ale od razu po swoich narodzinach krzyczy, by nadać mu imię. Człowiek odczuwa potrzebę komunikacji, próbuje mówić nawet gdy umiera. Język umierającego człowieka jest językiem starożytnych. Wiemy o istnieniu wielu starożytnych języków, których nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Wiemy o nowych językach, których nie potrafimy jeszcze pojąć i nie pojmiemy ich, aż do momentu, gdy sami zaczniemy tymi językami mówić. Wiemy, że istnieją takie języki.
To jest problem mistycyzmu. Mistycyzm jest granicą pomiędzy tym, co racjonalne i nieracjonalne, pomiędzy nazwami i przedmiotami, których doświadczamy. Każde doświadczenie jest indywidualne, ale jako takie istnieje uniwersalnie i wywiera na nas ogromny wpływ. Nie chodzi tu o żaden relatywizm. To prawda. Zatem każdy opis jest niewystarczający. Racjonalizm ignoruje przedmioty pozbawione imion, irracjonalizm używa słów bez znaczenia umożliwiającego komunikację.
Muzyka jest mistycyzmem. Poprzez muzykę chcemy stworzyć całość, by pokazać prostą rzeczywistość. Można opisać muzykę, ale to nie wystarczy, nie pozwoli to uzyskać pełnego zrozumienia, którego możemy jedynie wysłuchać. Ale jednocześnie, przedmioty, których doświadczamy, dźwięki, których słuchamy nie są semantyczne. To tylko syntaktyka.
Muzyka jest mistycyzmem. Muzyka nie posiada sensu, ale chcemy jej wysłuchać i chcemy ją zrozumieć. Co najważniejsze muzyka jest po to, by dać nam zrozumienie bez użycia żadnych słów. Muzyka to rzeczywistość. Nie można opisać muzyki, jeśli nigdy się jej nie słyszało. Można próbować zrozumieć opis muzyki, ale bez muzyki nigdy nie pojmie się pełnego znaczenia tego opisu. To właśnie jest problem mistycyzmu. Nie można połączyć tych dwóch rzeczy, ale to one tworzą całość. One istnieją. Za każdym razem muzyka musi stać się nowym językiem, muzyka musi stać się rzeczywistością. – Wojciech Kwapisiński
***************************ENGLISH VERSION*****************************
Music should lead to simple being in the reality. Aim of ALTONA is to change music in reality. Not just to play or listen but to understand without words, without any explanation, without useful theory.
If you can see and understand things differently, if you can consciously experience the irrational, you need to create new semantics. This new understanding begins as a wordless one, than it screams for its name. Human being wants to communicate with others, he tries to speak even when he is dying. This language of dying man is like the ancient one. There are ancient languages that we don’t understand anymore. There are new languages that we don’t understand yet and we won’t understand them until the moment we just begin to speak them. We just know they exist. We have the evidence.
This is the problem of mysticism. Mysticism is the border between the rational and irrational, between the names and objects that we have experienced. Every experience is individual, but it exists and it has an impact on us. And it is not about relativity. It is simple truth. Every description is insufficient. Rationality ignores things without names, irrationality uses words without any communicational meaning.
Music is mysticism. In music we want to create the whole, to show the reality. You can describe music, but it wouldn’t be enough, it wouldn’t be the true understanding, which you can only listen to. But in the same time, things that you can experience, sounds that you can hear, aren’t semantic, but only the syntactic.
Music is the mysticism. Music has no sense but you want to listen to it and to understand it, and most of all music is to make you understand without any words. Music is just reality. You can’t describe music if you had never listened to it. You can try to understand the description of music, but you don’t know the true meaning of this description if you had never really listened to it. It is the problem of mysticism. These things are incompatible, but they are creating the whole. They exist. Every time music has to become new language, music has to become reality. – Wojciech Kwapisinski

Patroni medialni:

www.jazzarium.pl
www.popupmusic.pl
www.fuckyouhipsters.blogspot.com
www.jazzsoul.pl
www.screenagers.pl
www.radioaktywne.pl
www.qultqultury.pl
www.jazzpress.pl
www.radiojazz.fm
www.warsawinsider.pl
www.audio.com.pl
www.5kilokultury.pl
www.glissando.pl
www.musicnow.pl