Pardon, To Tu – Ulubiona Księgarnia Warszawy? KONKURS

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy „Ulubiona Księgarnia Warszawy”

https://ulubionaksiegarnia.waw.pl/plebiscyt/ 

WYSTARCZY KLINĄĆ!


Celem tego konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności warszawskiej na lokalne księgarnie niezależne, na ich działania i rolę w budowaniu kulturalnej przestrzeni Miasta. Głosując w konkursie Warszawiacy wspierają w ten sposób swoją ulubioną księgarnię, może właśnie Naszą? 🙂

Dziesięć niezależnych księgarń z najwyższą liczbą głosów w plebiscycie otrzyma tytuł „Ulubiona Księgarnia Warszawy” oraz nagrody pieniężne (pula nagród wynosi 78 000 zł).

 • Głosujemy na księgarnie w trybie on-line.
 • Każdy może oddać jeden głos. W głosowaniu nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy księgarń kandydujących do Nagrody oraz członkowie ich rodzin.
 • Aczkolwiek mogą udostępniac informację o głosowaniu i zachęcać innych 🙂
 • Do głosu można dodać uzasadnienie swego wyboru – opinię o wybranej księgarni. Autorkom i autorom najciekawszych opinii zostaną przyznane nagrody książkowe.

Regulamin Nagrody [tu kliknij]

Głosowanie online na stronie ulubionaksiegarnia.waw.pl potrwa do 24 sierpnia.

Głosując na księgarnię niezależną przy ocenie bierze się pod uwagę:

 • sposób prezentacji oferty księgarni;
 • organizację wydarzeń promujących książki i pasje czytelnicze (dla dorosłych i dzieci), takie jak np.: spotkania autorskie i dyskusyjne, premiery literackie, debaty, warsztaty literackie, konkursy, koncerty, pokazy filmów;
 • poziom obsługi klienta, w tym poziom doradztwa;
 • aktywność online oraz formy kontaktu z klientem w czasie pandemii;
 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami.

DZIĘKUJEMY <serduszko>

English version below:

President of Warsaw Award „Warsaw’s Favorite Bookstore”

https://ulubionaksiegarnia.waw.pl/plebiscyt/ 

CLICK ABOVE TO VOTE!


 The purpose of this competition is to draw the attention of the Warsaw community to local independent bookstores, their activities and role in building the cultural space of the City. Voting in the competition, you show support to your favorite bookstore, maybe ours? 🙂

 • Ten independent bookstores with the highest number of votes in the plebiscite will receive the title of “Favorite Warsaw Bookstore” and cash prizes (the prize pool is PLN 78,000).
 • Vote for bookstores on-line.
 • Everyone can cast one vote. Employees and associates of bookstores applying for the Award and their family members may not vote.
 • However, they can share information about voting and encourage others 🙂
 • The justification for your choice can be added to the vote – an opinion on the selected bookstore. The authors and authors of the most interesting reviews will be awarded with book prizes.

Prize Regulations [click here]

Online voting on https://ulubionaksiegarnia.waw.pl/plebiscyt/ will last until August 24th.

Voting for an independent bookstore shall take into account:

 • the method of presenting the bookstore offer;
 • organization of events promoting books and reading passions (for adults and children), such as: meetings with authors and discussion, literary premieres, debates, literary workshops, competitions, concerts, film screenings;
 • level of customer service, including the level of consulting;
 • online activity and forms of contact with clients during a pandemic;
 • building and maintaining relationships with clients.

THANK YOU <lots of hearts>

Paweł “Pablopavo” Sołtys, Dorota Masłowska, Przemysław Rydzewski; foto Paulina Mysliwiec