Księżyc

Event details

  • Tuesday | 21.08.2018
  • 20:00
  • ul. Madalińskiego 10 / 16; 02-513 Warszawa - Mokotów (Nowy Teatr)
KUP BILET / BUY TICKETS

 

Na szóstym koncercie w naszej tymczasowej letniej lokalizacji przy Nowym Teatrze wystąpi po raz pierwszy w historii Pardon, To Tu długo oczekiwany przez wszystkich zespół. Założony w 1990 r., koncertował i nagrywał do 1996 i po blisko dwóch dekadach, w 2014 r., wznowił działalność występem na festiwalu Unsound w Krakowie. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy ich tu gościć. Bardzo serdecznie zapraszamy na koncert zespołu Księżyc!

➳ Agata Harz (voice, objects)
➳ Katarzyna Smoluk-Moczydłowska (voice, objects, keyboards)
➳ Lechosław Polak (accordion, keyboards)
➳ Remigiusz Mazur Hanaj (tapes, hurdy-gurdy, violin)
➳ Robert Niziński (clarinet, keyboards, objects)

➳ Wtorek, 21.08.2018 – g. 20:00
➳ Bilety: 35 PLN (przedsprzedaż) i 45 PLN (w dniu koncertu)
➳ Adres: ul. Madalińskiego 10 / 16; 02-513 Warszawa

➳ Ilość miejsc siedzących jest ograniczona

Bilety są dostępne za pośrednictwem naszej strony internetowej www.pardontotu.pl, strony Going. / lub przed koncertem (od godziny 19:00) ‘na bramce’ i od 01.08.2018 w letnim “Pardon, To Tu przy Nowym Teatrze” przy barze (kolekcjonerskie bilety)

Photos by Krucza • Aleksandra Burska

„Avant-folk”, „psychodeliczno-etniczny minimal”, a nawet „post-komedowski jazz” – to zaledwie parę przykładowych określeń jakimi komentowano stylistykę grupy muzycznej Księżyc, formacji powstałej na początku lat 90. ubiegłego stulecia i reaktywowanej w 2014.

Zespół wywodzi się z Teatru Poga. Grupa teatralna działająca w latach 1985-1988 przy klubie Riviera-Remont w Warszawie nawiązywała m.in. do teatru źródeł Jerzego Grotowskiego oraz do poszukiwań Ośrodka Praktyk Teatralnych “Gardzienice”, zwłaszcza ich technik pracy z głosem i ciałem, czerpiących z rytuału, obrzędu ludowego i przede wszystkim z muzyki. W duchu teatralnego wydarzenia realizowane były również późniejsze koncerty Księżyca. Za sprawą tych muzycznych widowisk, osobliwie ulotnych przedstawień, Księżyc – będący rezultatem swoistej transformacji grupy teatralnej w zespół muzyczny – zapisał się w historii polskiego performance 1989-1995 jako odrębne zjawisko. Po dziś dzień element teatralno-performatywny jest żywo obecny podczas występów zespołu.

Teksty piosenek (w znakomitej większości autorstwa Remigiusza Hanaja) są podróżą w świat mrocznych baśni, surrealistycznych wizji i czarnego humoru. W warstwie lirycznej odwołują się do różnych aspektów symboliki księżyca. Fenomen przeistaczania, cykliczności, narodzin i śmierci, element kobiecy i męski, magnetyzm, intuicja i pasywna płodność to tylko niektóre z nich.

Księżyc formował się etapami. W pierwszym (1990) trzonem zespołu było żeńskie trio wokalne (Agata Harz, Katarzyna Smoluk i Olga Nakonieczna), znajdujące inspiracje m.in. w słowiańskiej muzyce ludowej Ukrainy, Bułgarii, Polski i Białorusi. Z triem współdziałali Lechosław Polak i Remigiusz Hanaj. Przypieczętowaniem tej współpracy był występ i nagroda dziennikarzy na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w 1991. Po opuszczeniu grupy przez Olgę „na Księżycu wylądował” Robert Niziński (1992). W takim składzie (z Remigiuszem Hanajem do 1994) zespół koncertował i nagrywał przez kolejne lata do 1996. Ten okres w historii grupy podsumowują 2 płyty wydane przez OBUH Records: Nów (SP, 1993) i Księżyc (LP, 1996). Album Księżyc znalazł się na liście 20 najważniejszych płyt alternatywnych dekady, a w roku 2013 doczekał się reedycji na rynku brytyjskim dzięki wytwórni Penultimate Press.

Po blisko dwóch dekadach, w roku 2014, grupa wznowiła działalność. Pierwszym koncertem po reaktywacji było wystąpienie w kościele św. Katarzyny na festiwalu UNSOUND w Krakowie. Na festiwalową kompilację Dream wydaną przez UNSOUND we współpracy z magazynem WIRE trafiło archiwalne nagranie utworu Anioł.

Od tego momentu Księżyc znów się pojawia w różnych miejscach i okolicznościach. W sali Laboratorium (Zamek Ujazdowski CSW, koncert z Ivą Bittovą), w parku o brzasku (Muzeum Narodowe – Królikarnia, Warszawa), pod platanami (Les Siestes Electronique, Tuluza), na leśnej polanie (festiwal Land Art nad Bugiem), w klasztorze (festiwal Energia Dźwięku, Wrocław), w kawiarni (koncert z Aine O’Dwyer w londyńskim Cafe Oto), w Złotej Sali (KRAAK Festival, Bruksela), w namiocie (OFF Festival, Katowice), w pawilonie (Roskilde Festival, Dania), w sali kinowej (inauguracja 18. Festiwalu Filmu Niemego w Krakowie)… i w wielu innych, często nieoczywistych koniunkcjach.

Z końcem 2014 na zaproszenie Requiem Records zespół dołączył do wyjątkowego projektu wydawniczego upamiętniającego dzieło Eugeniusza Rudnika. Powstała czteropłytowa „kostka Rudnika” zawierająca Miniatury z okresu od 1975 do 1995 oraz ich współczesne reinterpretacje – utwory różnych artystów inspirowane twórczością kompozytora. 

Drugi album w dorobku grupy nagrany został (z gościnnym udziałem Pawła Romańczuka) w maju 2015. Wydawcą całkowicie nowego materiału było ponownie londyńskie Penultimate Press. Rabbit Eclipse miał swoją angielską premierę w listopadzie 2015 podczas hcmf// – Huddersfield Contemporary Music Festival. Bardzo szybko zauważony i dobrze przyjęty przez krajowych i zagranicznych recenzentów / krytyków, znalazł się w czołówce podsumowań płyt roku w Polsce oraz w rankingach w Wielkiej Brytanii (The Quietus). Wcześniejsza (styczeń/luty 2015) nominacja do programu SHAPE – Platform for Innovative Music and Audiovisual Art from Europe, zaowocowała z kolei wydawnictwem Below The Radar Special Edition (Shape Platform / Wire) oraz koncertami we Francji (2015), Belgii i Niemczech (2016).

Inne ważne dla grupy wydarzenia w 2016 to: udział w OFF Festival, realizacja wideo dla Boiler Room In Stereo oraz zaproszenie od Teatru Polskiego Radia. Księżyc we współpracy z Jackiem Hałasem przygotował muzykę do Snu Nocy Letniej Williama Szekspira – słuchowiska radiowego w adaptacji i reżyserii Darka Błaszczyka.

W 2017 grupa dwukrotnie koncertowała w Skandynawii – w Kopenhadze (Global Club) i na Festiwalu Roskilde, dała szereg występów w Polsce (Kraków, Szczecin, Warszawa), m.in. w Studiu Koncertowym S1 Polskiego Radia na okoliczność 80-lecia Dwójki. Zagrała ponadto w Filharmonii we Lwowie w ramach Unsound Dislocation Festival w kolektywie ze Svitlaną Nianio i Pawłem Romańczukiem, w Teatrze Słowackiego na otwarciu 15. edycji Festiwalu Unsound w Krakowie, oraz w Bluma Appel Theatre / Sony Center for Performing Arts podczas Festiwalu Unsound – Halloween Hangover (Toronto, Kanada).

 

ENGLISH VERSION:

 

“Avant-folk”, “ethno-psychedelic minimal”, and even “post-Komeda-jazz” – there are just a few examples of how was described the stylistics of Księżyc (The Moon) – a music group founded in the early 90s of the last century and reactivated in 2014.

The band has its origins in the Poga Theater. The theatrical group operating in 1985-1988 at the Riviera-Remont club in Warsaw referred in their performing practices to Jerzy Grotowski’s “Theatre of Sources”, as well as to anthropological experiments by the Centre for Theatre Practices “Gardzienice”, especially those concerning their methods of work with the actor’s voice and body, which tapped into folklore, rituals and, most importantly, music. The subsequent concerts of Księżyc were also performed in the spirit of theatrical events. Thanks to these musical performances, quaintly fleeting shows, Księżyc – being the result of a specific transformation of the theatre group into a musical group – was noted in the history of Polish performance arts in years 1989-1995 as a distinct phenomenon. To this day, the theatrical-performative element is vividly present during the band’s gigs.

The lyrics of the songs (in great majority written by Remigiusz Hanaj) are a journey into the world of dark fairy tales, surrealistic visions and black humour. They often refer to various aspects of the Moon symbolism such as transformation, cyclicality, birth and death, feminine and masculine elements, magnetism, intuition and passive fertility. 

Księżyc / The Moon was formed in stages. In the first one (from 1990) the core of the band was a female vocal trio (Agata Harz, Katarzyna Smoluk and Olga Nakonieczna), who found inspiration in Slavic folk music of Ukraine, Bulgaria, Poland and Belarus, to mention just a few. Soon Lechosław Polak and Remigiusz Hanaj joined to support the trio. The Special Award and the Journalists’ Award at the Student Song Festival in Krakow in 1991 turned out to be the first fruit of this cooperation. After Olga had left the group it was Robert Niziński who “landed on the Moon” (1992). In such a line-up (with Remigiusz Hanaj until 1994), the band gave concerts for the next years, until 1996. This period in the history of the group was summarized by two albums released by OBUH Records: Nów (EP/single, 1993) and Księżyc (LP, 1996). Self-titled album Księżyc appeared on the list of the 20 most important alternative albums of the decade and in 2013 was re-released on the British market owing to Penultimate Press.

After nearly two decades, in 2014, the group began to perform anew. The first concert after the reactivation took place in St. Catherine’s church at the UNSOUND Festival in Krakow. What’s more, an old archival recording of Anioł song appeared on the festival compilation CD “Dream” released by UNSOUND in cooperation with WIRE magazine.

From that moment on, the Moon has been appearing in various places and circumstances. In the Laboratory hall (at Ujazdowski Castle – the Centre for Contemporary Arts; concert with Iva Bittova), in a park at dawn (at The Museum of Sculpture “Królikarnia” – a division of the National Museum in Warsaw), under plane trees (at Les Siestes Electronique, Toulouse), on a forest clearing (at Land Art festival on the Bug river), in a monastery (at the Energy of Sound festival, Wrocław), in a cafe (concert with Aine O’Dwyer in the London Cafe Oto), in the Golden Hall (at KRAAK Festival, Brussels), in a tent (at OFF Festival, Katowice), in a pavilion (at Roskilde Festival, Denmark) in the cinema hall (at the inauguration of the 18th Silent Film Festival in Krakow)… and in many other, often unobvious conjunctions.

At the end of 2014, at the invitation of Requiem Records, the band joined a unique project commemorating the work of Eugeniusz Rudnik. A four-panel “Rudnik’s cube” was released containing Miniatures (from years 1975 – 1995) and their contemporary reinterpretations – works by various artists inspired by the composer’s output.

The second album in the history of the group was recorded (with a guest appearance of Paweł Romańczuk) in May 2015. Once again, London based Penultimate Press was the publisher of this completely new material. The Rabbit Eclipse album had its English premiere in November 2015 during the hcmf // – Huddersfield Contemporary Music Festival. Very quickly noticed and well received by domestic and foreign reviewers / critics, it reached the forefronts of the year’s record summaries in Poland and in the rankings in Great Britain (The Quietus). 

Earlier that year (January / February 2015), Księżyc was nominated for the SHAPE program – Platform for Innovative Music and Audiovisual Art from Europe, which resulted in the group’s contribution in Below The Radar” Special Edition (Shape Platform / Wire) as well as the concerts in France (2015), Belgium and Germany (2016).

Other important events for the band in 2016 include: participation in the OFF Festival, a video production for the Boiler Room In Stereo, and collaboration with the Polish Radio Theatre. Księżyc, in cooperation with Jacek Hałas, prepared the music for A Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare – a radio drama adapted and directed by Darek Błaszczyk.

In 2017, the group gave two concerts in Denmark (at Global Copenhagen and at the Roskilde Festival), a series of performances in Poland (Krakow, Szczecin, Warsaw), among them one in the Polish Radio Concert Studio S1 for the 80th anniversary of Dwójka (Program 2). In collective with Svitlana Nianio and Paweł Romańczuk Księżyc performed at the Philharmonic Hall in Lviv (Unsound Dislocation Festival) and at the Słowacki Theater in Krakow on the opening gala of the 15th edition of Unsound Festival. The band also played at the Bluma Appel Theater / Sony Center for Performing Arts (Unsound Festival – Halloween Hangover) in Toronto, Canada.

 

Discography:

1993 – Księżyc „Nów” (EP 7”, OBUH)

1996 – Księżyc “Księżyc” (MC, LP 10”, OBUH)

2013 – Księżyc “Księżyc” (LP, Penultimate Press)

2014 – Księżyc “Księżyc” (CD, OBUH) 

2015 – “Rabbit Eclipse” (CD, LP, Penultimate Press)

 

Various Artists / kompilacje:

2000 – Music the World Does Not See – (CDr, Nefryt)

2014/15 – Eugeniusz Rudnik, Miniatury /reinterpretacje/ (CD, Requiem Records) 

2014 – The Dream (CD, Wire / Unsound Festival)

2015 – Below The Radar Special Edition: SHAPE Platform (Wire)

2017 – Zwierściadło / Slavic Mirror (CD, Requiem Records)

_________________________________________________________________________

Recenzje, opisy, komentarze, opinie / Reviews, descriptions, comments, opinions:

Twórczość grupy łączy ducha muzyki dawnej i współczesnej. Bez mała średniowieczne brzmienie o słowiańskich korzeniach miesza się z estetyką minimalistyczną i elementami eksperymentów wokalnych XX wieku. Alchemiczne zestawienie tych składowych przynosi w efekcie oryginalną, zapierającą dech muzykę, delikatną i złowieszczą zarazem, zaś surrealistycznie baśniowe teksty stanowią esencję piękna i smutku z domieszką szaleństwa. 

Mark Harwood (Penultimate Press)

To jest muzyka, która urodziła się i funkcjonuje poza sceną i czasem. W 1996 brzmiała równie niemodnie jak i teraz. Dzisiaj brzmi równie aktualnie, jak wtedy. 

Jarek Szubrycht (T-mobile music)

This music seems oblivious to cultural pigeonholing, and not that bothered about time and place. Księżyc are wonderfully out of step, and they make the kind of music that feels as though it’s always been there in your head, just waiting for the fog to lift. 

Matthew Foster (The Quietus, 2015)

Księżyc write drift-songs that sail outward on clouds of ringing tonality, taking deep lungfuls of breath from frosted air as their melodies gracefully unfold across a bed of rich, sonorous drone. Rabbit Eclipse may be reminiscent, fleetingly, of other musics – liturgical chnt and plainsong; the laminal abrasions of Organum; the acoustic kosmische Popol Vuh – but these devotionals, calmly intense, possess their own personality.

Jon Dale (Uncut, March 2016)

One listen and it’s obvious why the fandom. Księżyc is an absurd and eerily beautiful blend of medieval church music, minimalism, electro trance, traditional song, 20th century experimental vocal techniques and more. This is a band whose members quote Hildegard von Bingen, Orlande de Lassus and Thomas Morley as influences alongside pioneering US singer Meredith Monk, Brixton radical rockers This Heat and traditional folk dance from Poland, Albania, Greece, Turkey, Ukraine and the Sahara. It’s some cocktail: dark and sweet and macabre, earthy, timeless, placeless and stark.

Kate Molleson (The Herald / Scotland, 2015)

If tree roots started sprouting from each band member‘s feet, wound their way through the audience and climbed the walls to transform the venue into a tangled forest it wouldn’t be a surprise. We are in Baba Yaga’s hut and the magic here isn’t in the exoticism of foreign otherness or even the ritualistic setting, as the band play in the glow of more than a dozen tall and squat church candles and altar-like table with bells to gently jangle and wine glasses to create glass armonica sounds. This is the ordinary made extraordinary, folk and imrov and medieval harmonies spun into collage as an alchemy of sound – a wonderful silver moon in the shadow of November’s full moon just gone.

Katrina Dixon (WIRE)

 

Organizator: Pardon, To Tu
Współorganizator: Nowy Teatr