WARUNKI OGÓLNE

Wydawcą Bonów Upominkowych jest IndArt Zone Daniel Radtke z siedzibą w Warszawie przy Placu Grzybowskim 12/16, 00-104, przedsiębiorstwo wpisane jest do ewidencji działalności gospodarczej – Wydział Dzielnicy Wola w Warszawie pod numerem 524617, a reprezentowana przez Daniela Radtke (NIP 5213228770) – który jest właścicielem klubokawiarni Pardon, To Tu, mieszczącej się pod tym samym adresem. Bonem Upominkowym jest bon towarowy uprawniający Użytkownika do jego realizacji w klubokawiarni Pardon, To Tu. Nabywcą jest osoba, która w Pardon, To Tu otrzymuje od Wydawcy Bon Upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Użytkownikiem jest każdorazowy posiadacz Bonu Upominkowego. Towarami są bilety koncertowe, płyty winylowe, płyty cd, książki i gazety dostępne w Pardon, To Tu..

I. Nabycie i realizacja Bonów Upominkowych
 1. Bony Upominkowe są do nabycia wyłącznie w Pardon, To Tu na Pl,Grzybowskim 12/16, 00-104 Warszawa a) Bony Upominkowe dostępne są w trzech nominałach (50 zł, 100 zł, 200 zł), b) wartość Bonu Upominkowego wyrażona jest w PLN i jest zgodna z nominałem na nim wskazanym.
 2. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Bon Upominkowy: a) może być zrealizowany wyłącznie w Pardon, To Tu na Pl,Grzybowskim 12/16, 00-104 Warszawa, b) Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wystawcy, c) ewentualna wymiana produktu zakupionego środkami znajdującymi się na Bonie Upominkowym możliwa jest w ciągu 7 dni, na podstawie paragonu zakupu. W przypadku wymiany na towar o niższej wartości nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, d) Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony Upominkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy. e) Pardon, To Tu ma prawo odmówić realizacji Bonu Upominkowego w przypadku, gdy jest on uszkodzony lub nie jest możliwe odczytanie zapisanych na nim informacji, f)  Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), zniszczenia Bonu Upominkowego lub nieuprawnionego korzystania z Bonu Upominkowego przez osoby trzecie. g) Bon Upominkowy nie może być zrealizowany po upływie terminu jego ważności.
II. Termin ważności Bonu Upominkowego
 1. Bon Upominkowy ważny jest sześć miesięcy od daty jego zakupu.
 2. Okres ważności Bonu Upominkowego nie podlega przedłużeniu.
III. Płatności Bonem Upominkowym
 1. Bon Upominkowy upoważnia do zakupu towaru w Pardon, To Tu na Pl,Grzybowskim 12/16, 00-104 Warszawa,
 2. Bon Upominkowy musi zostać przedstawiony w Pardon, To Tu na Pl,Grzybowskim 12/16, 00-104 Warszawa przy dokonywaniu nim płatności i może być użyty tylko raz.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, gdy wartość otrzymywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Upominkowego.
 4. Przy realizacji Bonu Upominkowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego jest niższa niż aktualna wartość nominalna Bonu Upominkowego.
 5. Wystawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania Bonu Upominkowego w razie upływu daty jego ważności.
 6. Bon Upominkowy nie łączy się z innymi rabatami.
IV. Inne
 1. Bon Upominkowy jest formą bonu towarowego i w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 2. Wydanie Bonu Upominkowego Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone w Pardon, To Tu najpóźniej w momencie wydania Bonu Upominkowego ma prawo, na dowód dokonanej wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niebędące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.
 3. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych oraz odbiór Bonu Upominkowego Pardon, To Tu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. W przypadku przekazania przez Nabywcę Bonu Upominkowego Użytkownikowi, Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o treści niniejszego regulaminu oraz o możliwości zapoznania się z nim na stronie internetowej www.pardontotu.pl.
 5. Ewentualne reklamacje związane z Bonami Upominkowymi Pardon, To Tu będą rozpatrywane przez Wystawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Nabywcę.
 6. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wystawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Pardon, To Tu oraz na stronie internetowej www.pardontotu.pl.